File flashcard được soạn dựa trên phương pháp Glenn Doman (một mặt là hình ảnh, một mặt là chữ tiếng việt và tiếng Anh). Tất cả hình ảnh đều được chọn lựa trên google rất kỹ về chất lượng, độ sắc nét, hình không có phông nền, và hội đủ 2 tiêu chí là vừa… (1 comment)