Giáo trình Oxford Phonics World Full PDF Link download bên dưới. Bộ giáo trình gồm 5 phần:

1.The Alphabet
2.Short Vowels
3.Long Vowels
4.Consonant Blends
5.Letter Conbinations

Mỗi phần gồm có 1 quyển Student Book in màu, 1 quyển Work Book in trắng đen, 2CD, Wallpaper, Calendar, Bookmarks, Writting Pages và Cards.

File nghe và các tài liệu khác bạn có thể tải miễn phí trên trang chủ của Oxford tại đây:
https://elt.oup.com/student/oxfordphonicsworld/?cc=vn&selLanguage=en

Dưới đây là file PDF:
Student Book 1
https://drive.google.com/file/d/18bcCRKlFoDxOzzQMmdZ2IZYpbZFnOEn0/view?usp=sharing
Workbook 1
https://drive.google.com/file/d/1oIhlYBaeOv-hc-UjGGvas_6X8qqH0pXa/view?usp=sharing
Student Book 2
https://drive.google.com/file/d/1R4kcP_G8wbl3Zsx5WysaOY6bPGrP9U1x/view?usp=sharing
Workbook 2
https://drive.google.com/file/d/12GzRraWr-a8qWdDLDw0t-ai5-hz3sLAV/view?usp=sharing
Student Book 3
https://drive.google.com/file/d/1RP1-lwLY3g143vGY4HToPJgKFE1alHDd/view?usp=sharing
Workbook 3
https://drive.google.com/file/d/1hGHMXWeEFlPMs149IXaCL-zw4x7KQkUE/view?usp=sharing
Student Book 4
https://drive.google.com/file/d/1CK783OQLjXia1hxgweerjzZqqCWHyCTw/view?usp=sharing
Workbook 4
https://drive.google.com/file/d/1bDaDep6xDKk671fiibD57MvTEmWVpAHK/view?usp=sharing
Student Book 5
https://drive.google.com/file/d/1RXEQ4KHeduB-U7cOOctA3WZTsjlqUApV/view?usp=sharing
Workbook 5
https://drive.google.com/file/d/1hs5Hw1MmuoUKe8gQphZ1M3qY9EDw2Sh5/view?usp=sharing